Vastgesteld 'herziening bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen/Nieuwleusen (rotonde N758-Jagtlusterallee/Dedemsweg)'

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld 'herziening bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen/Nieuwleusen (rotonde N758-Jagtlusterallee/Dedemsweg)'.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad van Dalfsen op 26 september 2011 het bestemmingsplan ‘herziening bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen/Nieuwleusen (rotonde N758-Jaglusterallee/Dedemsweg)’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de aanleg van een rotonde aan het Westeinde (N758) in Nieuwleusen. De Jagtlusterallee wordt in westelijke richting afgebogen (tussen de Westerveen, Ruitenveen en de Westeinde), zodat deze via een rotonde aansluiting kan vinden op de Dedemsweg. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben aanleiding gegeven om het bestemmingsplan op enkele punten te wijzigen en aan te vullen ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 20 oktober 2011 tot en met 30 november 2011 voor eenieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis te Dalfsen en in het servicepunt in Nieuwleusen. Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien op de gemeentelijke website www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl. Beroep tegen de besluiten kan ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor: − belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit en die tijdig hun zienswijze hebben ingediend; − belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen; − belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2011.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denieuwleusen
  2. stcrt-2011-18816

Gerelateerde berichten