Rectificatie bestemmingsplan Nieuwleusen, Oosteinde 56–58, Westeinde 76 en Hogere grenswaarde geluidhinder

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Rectificatie bestemmingsplan Nieuwleusen, Oosteinde 56–58, Westeinde 76 en Hogere grenswaarde geluidhinder.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend, dat de gemeenteraad van Dalfsen op 30 mei 2011 het bestemmingsplan ‘Nieuwleusen, Oosteinde 56–58, Westeinde 76’ gewijzigd heeft vastgesteld. Wegens technische problemen kon het vastgestelde bestemmingsplan en de beschikking grenswaarde geluidshinder, in afwijking van onze Staatscourant publicatie van 5 juli, nr. 11832, niet ter inzage gelegd worden. De technische problemen zijn inmiddels opgelost waardoor het vastgestelde bestemmingsplan en de beschikking hogere grenswaarde geluidshinder van 15 juli tot en met 26 augustus 2011 voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen en het servicepunt in Nieuwleusen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de beschikking hogere grenswaarde geluidhinder inzien via de gemeentelijke website www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl. Met dit plan wordt de bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen en het toekennen van een compensatiekavel, in het kader van rood voor rood, juridisch geregeld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben aanleiding gegeven om het bestemmingsplan op enkele punten te wijzigen en aan te vullen ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen. Omdat de geluidsbelasting bij de herbouw van de nieuwe woning op het perceel Westeinde 76 boven de voorkeursgrenswaarde van het wegverkeerslawaai ligt zijn er hogere grenswaarden nodig als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april 2011 de hogere grenswaarde vastgesteld. Er is één zienswijze ingediend tegen de ontwerp beschikking hogere grenswaarde geluidhinder. In de vastgestelde beschikking zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Beroep tegen de besluiten kan ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor: − belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit en die tijdig hun zienswijze hebben ingediend; − belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen; − belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2011.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denieuwleusen
  2. stcrt-2011-11832-n1

Gerelateerde berichten